logo

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Splošna knjižnica Ljutomer
Naslov: Glavni trg 2
Pošta: 9240 Ljutomer

Telefon: 02 584 1 236

Elektronski naslov: knjiznicaljt@lju.sik.si

Odgovorna oseba:

Direktorica, Vesna Laissani

 

Matična številka: 5052432

Davčna številka: 14865483
Datum prve objave kataloga: 28. 12. 2009
Datum zadnje spremembe: 19. 11. 2012

 

Katalog je dostopen na:

svetovnem spletu: http://www.knjiznica-ljutomer.si/

fizično: v prostorih Splošne knjižnice Ljutomer, Glavni trg 2, 9240 Ljutomer, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja oziroma njenem namestniku.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Opis delovnega področja organa

Dejavnost zavoda
Dejavnosti, ki jih splošna knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:

DE 22.11 Izdajanje knjig

DE 22.12 Izdajanje časopisov

DE 22.13 Izdajanje revij in periodike

DE 22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

DE 22.15 Drugo založništvo

DE 22.21 Tiskanje časopisov

DE 22.22 Drugo tiskarstvo

DE 22.23 Knjigoveštvo

G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki

G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

K 72.300 Obdelava podatkov

K 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja

K 74.400 Oglaševanje

K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

K 74.853 Druga splošna tajniška opravila

K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

O 92.130 Kinematografska dejavnost

O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti

O 92.511 Dejavnost knjižnic

O 92.512 Dejavnost arhivov

O 92.521 Dejavnost muzejev

O 92.522 Varstvo kulturne dediščine

Javni zavod v okviru teh dejavnosti opravlja naslednje naloge:

Dejavnost knjižnice

zbira, obdeluje, hrani in poseduje knjižnično gradivo,

zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,

posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,

sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

pridobiva in izobražuje uporabnike,

informacijsko opismenjuje,

varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,

opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,

sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,

zbira, obdeluje, varuje in poseduje domoznansko gradivo,

zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo, prodaja kulturno-umetniška dela, izdaja kataloge, programe, brošure, plakate, almanahe, umetniške monografije in druge kulturno-izobraževalne ponudbe,

prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, strokovna predavanja za interesna področja občanov, pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki.

Enota muzej

opravlja muzejsko dejavnost in izvaja programe po mreži dejavnosti za muzeje,

organizira in pripravlja stalne in občasne razstave s področja muzejske dejavnosti,

sistematično zbira, ureja, dokumentira in proučuje muzejsko gradivo,

izvaja publicistično in pedagoško dejavnost.

Enota galerija

opravlja galerijsko dejavnost in izvaja programe galerijske mreže,

skrbi za Trstenjakovo zapuščino in stalno zbirko galerije,

skrbi za druga likovno umetniška dela,

oblikuje letni koledar kulturnih prireditev v občini.

Enota Kino in Dom kulture

opravlja naloge kinematografske dejavnosti po programu in v skladu s statusom kina Ljutomer, kot dela mreže dejavnosti,

 

Organigram organa

Svet javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer

Predstavnici delavcev zavoda:

Aleksandra Šömen

Sonja Rožman – podpredsednica

Predstavniki ustanoviteljice:

Gregor Žižek – predsednik

Marjetka Kuhar

Saša Pergar

Katja Pevec Stajnko

Predstavnik uporabnikov:

Alenka Vrbančič

 

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Kontaktni podatki uradne osebe:

 

Glavni trg 2, 9240 Ljutomer

Tel.: 02 584 1 236

E-pošta: knjiznicaljt@lju.sik.si

 

2. d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni:

Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000)

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS, št. 87/2001)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 96/2002)

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1) (Uradni list RS, št. 35/2005)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4) (Uradni list RS, št. 70/2005)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 96/2005)

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Uradni list RS, št. 42/2002)

Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002)

Zakon o javnih naročilih (ZJN) (uradno prečiščeno besedilo) (ZJN-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 36/2004)

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) (Uradni list RS, št. 42/1993, 61/2000 Odl. US: U-I-302/97, 56/2001)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) (ZASP-UPB1) (Uradni list RS 94/2004)

Pravilniki, uredbe, odredbe, sklepi, navodila:

 

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/2003)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003 in 70/2008)

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS, št. 127/2004 in 107/2008)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004)

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003)

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/1994, 2/1996, 106/2000, 56/2002),

Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/2009),

Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb
javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/2009),

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih in agencijah na področju kulture ter na Raditeleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 7/2009),

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08),

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list RS, 53/08)

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 69/08)

Uredba o merilih in kriterijih za določitev položajnega dodatka (Uradni list RS, 57/2008)

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 70/07 in naslednji)

Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva, NUK, maj 2003

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1995

Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke.

Kolektivne pogodbe:

 

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 13/1993, 34/1993, 12/1994, 18/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 39/1995, 60/1995, 64/1995, 2/1996, 20/1996, 37/1996, 56/1996, 1/1997 (2/1997 – popr.), 19/1997, 25/1997, 37/1997, 40/1997, 79/1997, 87/1997, 87/1997, 3/1998, 3/1998, 3/1998, 7/1998, 9/1998, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999, 39/1999 (40/1999 – popr.), 59/1999, 59/1999, 59/1999, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 8/2001, 23/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 43/2001, 99/2001, 6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002, 19/2002, 19/2002, 73/2003)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS

Kolektivna pogodba za javni sektor, Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008

Predpisi lokalnih skupnosti:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, štev. 5/2004, z dne 20. maj 2004)

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda:

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer, OE Muzej

Pravilnik o organizaciji in izvedbi dejavnosti OE Galerija

Strateški načrt Splošne knjižnice Ljutomer za obdobje 2009–2013

Poslovnik o delu SVETA ZAVODA

Program dela za leto 2010

Letno poročilo za leto 2009

Letno poročilo za leto 2010
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2010
Letno poročilo za leto 2011
Letno poročilo za leto 2012
Letno poročilo za leto 2013
Letno poročilo za leto 2014
Letno poročilo za leto 2015
Letno poročilo za leto 2016
Letno poročilo za leto 2017
Letno poročilo za leto 2018
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2011

Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2012
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2013
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2014
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2015
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2016
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2017
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2018
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2019
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2020
Letni načrt nabave knjižničnega gradiva za leto 2021
Strateški načrt 2014-2019 (sprejet na Svetu zavoda, 26.06.2014)
Strateški načrt 2020-2025
Upravljanje knjižnične zbirke

 

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

 

Povezava na državni register predpisov

Povezava na evropski register predpisov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Postopek dostopa je natančno opredeljen v Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, vendar pa ima pravico do pravnega varstva le prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Prav tako se za ustno šteje tudi zahteva, podana po telefonu.

V kolikor pri zahtevi za informacije javnega značaja ne gre za izjeme iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uradna oseba ugodi vaši zahtevi. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom, sprejetim v skladu z Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

5. Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Pravice pridržane @2021 Splošna knjižnica Ljutomer. Izdelava & vzdrževanje: RAJKOM.SI